Banery

Treść strony Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej projektu "Szkoła zawodowców" Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Data publikacji strony internetowej: 2019-11-02. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-08.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-09.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 9 - wywołanie podstrony kontaktowej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Nadolny, p.nadolny@kujawsko-pomorskie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 668 506 961. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać na adres poczty elektronicznej dostepnosc@kujawsko-pomorskie.pl.

Prawo do zapewnienia dostępności

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu posiada 10 lokalizacji.

Główna siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego znajduje się w budynku przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu, z którego usunięto podstawowe bariery architektoniczne i organizacyjne dla osób niepełnosprawnych i przystosowano do obsługi osób niepełnosprawnych
w następującym zakresie:

 • dostęp do budynku zapewniają schody zewnętrzne oraz podjazd,
 • wejście główne znajduje się na parterze, bez przeszkód w postaci progów, drzwi automatyczne, dwuskrzydłowe otwierane na fotokomórkę,
 • budynek przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych na każdym poziomie poprzez system trzech wind, obsługi osób niepełnosprawnych dokonują wszyscy pracownicy Urzędu, a w przypadku takiej konieczności osoby przeszkolone specjalistycznie,
 • korytarze wewnątrz budynków posiadają szerokość co najmniej 1,20 m,
 • informacje na temat załatwiania spraw w Urzędzie udzielane są w Punkcie Informacyjno-Podawczym usytuowanym na parterze w holu głównym budynku, pod numerem telefonu +48 56 62 18 600 lub poprzez pocztę elektroniczną punkt.informacyjny@kujawsko-pomorskie.pl,
 • toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze w prawym korytarzu od Punktu Informacyjno-Podawczego, a także na pierwszym i drugim piętrze,
 • 2 miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne znajdują się na parkingu wewnętrznym Urzędu oraz są dostępne po przejeździe szlabanów od Alei Solidarności,
 • w części budynku zainstalowano instalację alarmową przeciwpożarową ze świetlną sygnalizacją zagrożenia,
 • Punk informacyjny Funduszy Europejskich znajdujący się na parterze w prawym korytarzu po wejściu do budynku wyposażono w pętlę indukcyjną,
 • na parterze budynku znajduje się szatnia dla klientów,
 • zainstalowane w obiekcie windy wyposażono w sygnalizacją dźwiękową informującą o zamykaniu i otwieraniu drzwi, panel sterujący posiadający oznakowania dla osób niewidomych, informację głosową informującą na którym piętrze winda się zatrzymała, wyświetlacz pokazujący numer piętra, na którym znajduje się winda, poręcze po obu stronach kabiny,
 • schody wewnątrz budynku wyposażono w obustronne poręcze, przedłużone na początku i na końcu biegu schodów o 30 cm zakończone tak, aby gwarantowały bezpieczne użytkowanie,
 • stopnie schodów wewnętrznych w części budynku oznaczono przy pomocy koloru kontrastowego (początek i koniec biegu wyróżniony przy pomocy pasa kontrastującego),
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń (z wyłączeniem pomieszczeń technicznych) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • dla naszych klientów zapewniamy bezpłatną obsługę przy pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania spraw w Urzędzie. Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, kontaktując się z pracownikiem Punktu Informacyjno-Podawczego, na adres e-mail: punkt.informacyjny@kujawsko-pomorskie.pl, telefonicznie: +48 56 62-18-600 lub poprzez wiadomość SMS wysłaną na numer telefonu +48 517 770 017. Link do informacji dotyczącej możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego online.

Dodatkowe lokalizacje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

 1. ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 w Toruniu:
  • 2 miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, usytuowane przed wejściem do budynku,
  • na parterze budynku toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażona w przewijak dla dzieci,
  • w części budynku zainstalowano instalację alarmową przeciwpożarową ze świetlną sygnalizacją zagrożenia,
  • brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu oraz wzroku,
  • brak urządzenie dźwigowego uniemożliwia poruszanie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami budynku zawierającymi pomieszczenia obsługi klientów, istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze;
 2. ul. Targowa 13/15 w Toruniu:
  • miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne,
  • urządzenie dźwigowe umożliwia poruszanie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami budynku zawierającymi pomieszczenia obsługi klientów,
  • brak toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu oraz wzroku;
 3. ul. Włocławska 167 w Toruniu:
  • miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne,
  • pomieszczenia obsługi klientów usytuowane na parterze,
  • toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • korytarze wewnątrz budynków posiadają szerokość co najmniej 1,20 m,
  • brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu oraz wzroku;
 4. ul. Św. Jana 1/3 w Toruniu:
  • obiekt niedostępny architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem w innej lokalizacji;
 5. ul. Wały Generała Władysława Sikorskiego 15 w Toruniu:
  • obiekt niedostępny architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem w innej lokalizacji;
 6. ul. Kopernika 4 w Toruniu:
  • obiekt niedostępny architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem w innej lokalizacji;
 7. ul. Bechiego 2 we Włocławku:
  • dostęp do budynku zapewniają schody zewnętrzne oraz podjazd,
  • 1 miejsce postojowe ze stanowiskiem zarezerwowanym dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne,
  • pomieszczenia obsługi klientów usytuowane na parterze,
  • toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • korytarze wewnątrz budynków posiadają szerokość co najmniej 1,20 m,
  • brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu oraz wzroku;
 8. ul. Waryńskiego 4 w Grudziądzu:
  • dostęp do budynku zapewniają schody zewnętrzne oraz podjazd,
  • 2 miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne,
  • pomieszczenia obsługi klientów usytuowane na parterze,
  • toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • korytarze wewnątrz budynków posiadają szerokość co najmniej 1,20 m,
  • brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu oraz wzroku;
 9. ul. Jagiellońska 9 w Bydgoszczy:
  • dostęp do budynku zapewniają schody zewnętrzne oraz podjazd,
  • 1 miejsce postojowe ze stanowiskiem zarezerwowanym dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne,
  • pomieszczenia obsługi klientów usytuowane na parterze,
  • brak toalety przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • korytarze wewnątrz budynków posiadają szerokość co najmniej 1,20 m,
  • brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu oraz wzroku.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji

Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

 

Kontakt do Biura Projektu

Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji
Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

Informacji udzielają:

Urszula Musiatowicz
Koordynator projektu
tel. 668-506-972
e.mail: u.musiatowicz@kujawsko-pomorskie.pl

Sylwia Meller
tel. 795-572-088
e.mail: s.meller@kujawsko-pomorskie.pl

Damian Więcławski
tel. 795-572-088
e.mail: d.wieclawski@kujawsko-pomorskie.pl

 

Kujawsko-Pomorskie Samorządowe
Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza"
tel. 56 62 18 392
e-mail. ekip@kujawsko-pomorskie.pl
www.ekip.kujawsko-pomorskie.pl

Kontakt do Departamentu Edukacji

Lokalizacja: ul. Św. Jana 1/3, Toruń
Adres wysyłkowy:
Departament Edukacji
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń

sekretariat

tel. 666 383 607
e-mail: edukacja@kujawsko-pomorskie.pl

Godziny pracy:
poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 - 15:30
wtorek: 7:30 - 17:00
piątek: 7:30 - 14:00

 

Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu