Banery

Treść strony Cele

Celem projektu „Szkoła Zawodowców” jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów techników, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego, udoskonalenie umiejętności i kompetencji młodych ludzi umożliwiające im wejście na rynek pracy, poprawę wizerunku kształcenia i szkolenia zawodowego, promowanie innowacyjności(zajęcia na wyższej uczelni, konkurs wynalazczości, wyjazdy studyjne), wsparcie uczniów techników w zdobywaniu nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych(staże i kursy zawodowe zakończone certyfikatem), poznanie zawodowego języka obcego w stopniu umożliwiającym m.in. zaawansowaną komunikację w wybranych zawodach (innowacyjne zajęcia pozalekcyjne z branżowego języka obcego oraz doposażenie pracowni językowych w szkołach). Ważnym elementem będą także kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli.

Kierunki kształcenia objęte projektem wpisują się w min. 5 inteligentnych specjalizacji zawartych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020:

 • Najlepsza bezpieczna żywność - przetwórstwo, nawozy i opakowania-zawód technik technologii żywności;
   
 • Motoryzacja urządzenia transportowe i automatyka przemysłowa - zawody: technik mechanik, technik elektryk, technik elektronik, technik mechatronik, technik mechanik pojazdów samochodowych, teleinformatyk;
   
 • Przetwarzanie informacji, multimedia, programowanie, usługi ICT - zawód: technik informatyk;
   
 • Biointeligentna specjalizacja-potencjał naturalny, środowisko, energetyka - zawód: technik urządzeń i systemów energii odnawialnej;
   
 • Transport, logistyka, handel-szlaki wodne i lądowe - zawód: technik logistyk, technik spedytor;

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji

Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

 

Kontakt do Biura Projektu

Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji
Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

Informacji udzielają:

Urszula Musiatowicz
Koordynator projektu
tel. 668-506-972
e.mail: u.musiatowicz@kujawsko-pomorskie.pl

Sylwia Meller
tel. 795-572-088
e.mail: s.meller@kujawsko-pomorskie.pl

Damian Więcławski
tel. 795-572-088
e.mail: d.wieclawski@kujawsko-pomorskie.pl

 

Kujawsko-Pomorskie Samorządowe
Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza"
tel. 56 62 18 392
e-mail. ekip@kujawsko-pomorskie.pl
www.ekip.kujawsko-pomorskie.pl

Kontakt do Departamentu Edukacji

Lokalizacja: ul. Św. Jana 1/3, Toruń
Adres wysyłkowy:
Departament Edukacji
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń

sekretariat

tel. 666 383 607
e-mail: edukacja@kujawsko-pomorskie.pl

Godziny pracy:
poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 - 15:30
wtorek: 7:30 - 17:00
piątek: 7:30 - 14:00

 

Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu